Regulamin RODO

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY!


Klauzula informacyjna RODO – Ośrodek Wczasowy Cynamon

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Gości w Ośrodku Wczasowym Cynamon ul. Kaprala Koniecznego 8,72-420 Dziwnów jest firma Bewako Szczecin Polska Sp. z o.o.
  2. Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu:
   • zawarcia i wykonania umowy na usługi obejmujące wypoczynek na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych Gości będą następujące kategorie podmiotów:
   • firma świadcząca usługi wsparcia IT;
   • firma księgowa świadcząca usługi obsługi księgowej;
   • firmy (kancelarie) prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
  4. Dane osobowe Gości przechowywane będą w celu realizacji:
   • umowy o świadczenie usługi obejmujące wypoczynek;
   • obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
  5. Gość ma prawo do żądania od Administratora:
   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • do sprostowania/uzupełniania swoich danych;
   • do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • do przenoszenia danych,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
 1. Nie podejmuje się zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 2. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.