Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Regulamin

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY!
Array ( [id] => 19403 [id_pages_cat] => 5565 [id_pages] => [id_galerie] => 99764 [id_baners] => 237663 [ident] => regulamin [id_pages_types] => 1 [id_lang] => 1 [show_mobile] => 0 [name] => Regulamin [content] =>

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Cynamon


I.  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Cynamon przy ul. Kaprala Koniecznego 8 w Dziwnowie i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości OW Cynamon oraz osoby odwiedzające.

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji OW Cynamon, a także na stronie internetowej pod adresem: https://cynamondziwnow.pl/regulamin/

 4. Organizatorem Ośrodka Wypoczynkowego Cynamon przy ul. Kaprala Koniecznego 8 w Dziwnowie jest BEWAKO SZCZECIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy Placu Batorego 3/2, 70-207 Szczecin, NIP 8521930846, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000200493.

II.  Słownik pojęć

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  a) Regulaminie - niniejszy regulamin, w treści obowiązującej w chwili zawarcia umowy o świadczenie usług przez OW Cynamon;

  b) Ośrodku lub OW Cynamon - należy przez to rozumieć Ośrodek Wypoczynkowy Cynamon przy ul. Kaprala Koniecznego 8 w Dziwnowie prowadzony przez BEWAKO SZCZECIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie wynajmującym, na pobyt krótkotrwały pokoje i domki gościnne;

  c) Gościu - należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z usług Ośrodka będącą najemcą lub podnajemcą pokoi lub domków oferowanych przez Ośrodek;

  d) Odwiedzającym - należy przez to rozumieć osoby trzecie nie będące stroną umowy z OW Cynamon, niezameldowane i przebywające krótkotrwale na terenie Ośrodka pod opieką Gościa;

  e) Cenniku - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 Regulaminu obowiązujący w chwili zawarcia umowy;

  f) Sezonie letnim - należy przez to rozumieć okres od 20 czerwca do 1 września każdego roku.


III.  Doba i rezerwacja pobytu

 1. Pokoje w motelu, pokoje z aneksami kuchennymi oraz domki wynajmowane są na doby hotelowe.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego w sezonie letnim, oraz od godziny 13:00 do godziny 10:00 dnia następnego poza sezonem letnim.

 3. Gość może zwrócić się do OW Cynamon o przedłużenie doby hotelowej. Przedłużenie doby hotelowej jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 4. OW Cynamon może odmówić przedłużenia doby hotelowej ze względu na obłożenie ośrodka.

 5. W razie niewymeldowania się Gościa najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu, OW Cynamon naliczy opłatę za kolejną dobę pobytu zgodnie z obowiązującym w tym dniu cennikiem.

 6. Zgłoszenie pobytu w OW Cynamon wymaga dokonania rezerwacji i wpłacenia zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.

 7. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel.: 516 454 068, drogą elektroniczną za pośrednictwem panelu rezerwacyjnego na stronie internetowej, adresu e-mail: recepcja@cynamon.pl lub osobiście w recepcji OW Cynamon przy ul. Kaprala Koniecznego 8 w Dziwnowie.

 8. Rezerwacja zgłaszana telefonicznie wymaga ustnego, a zgłaszana drogą elektroniczną lub osobiście, pisemnego potwierdzenia przez pracownika Ośrodka.

 9. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją regulaminu.

 10. Niewpłacenie zaliczki, o której mowa w ust. 6 jest równoznaczne z wygaśnięciem rezerwacji bez uprzedniego poinformowania Gościa o jej anulacji.

 11. W razie niezgłoszenia się Gościa w recepcji OW Cynamon o godzinie 18:00 w dniu rozpoczęcia pobytu rezerwacja wygasa. Rezerwacja potwierdzona przedpłatą zachowuje swoją ważność do rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej do godz. 10:00.


IV.  Warunki płatności

 1. Opłaty za usługi świadczone przez Ośrodek powinny być realizowane w recepcji Ośrodka lub na wskazany rachunek bankowy zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

 2. Ceny usług dla gości są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 3. Gość uiszcza, pozostałą po wpłacie zaliczki należność za cały pobyt najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu w recepcji OW Cynamon. W razie dokonania płatności przelewem bankowym Gość obowiązany jest okazać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu dowodu wpłaty całej pozostałej należności.

 4. W przypadku braku wpłat w terminie należności określonych w pkt. IV ust. 1, 6 lub pkt. III ust. 6, w pełnej wysokości, OW Cynamon zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.

 5. Gość zobowiązany jest także do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu, w wysokości wynikającej z odrębnie obowiązujących przepisów i stawki ustalonej przez Urząd Gminy Dziwnów.

 6. Poza należnościami za usługi, OW Cynamon pobiera kaucję zwrotną w wysokości określonej cennikiem. Kaucja podlega zwrotowi po wymeldowaniu i rozliczeniu Gościa. Dodatkowe należności wynikające z pobytu takiej jak: wymiana pościeli, miejsce parkingowe, zgubienie kluczy, pobyt odwiedzających, kary umowne itp., Gość reguluje najpóźniej w dniu zakończenia pobytu według stawek wynikających z cennika.

 7. Gość nie może przekazywać domku, apartamentu, ani pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.


V.  Rezygnacja z pobytu. Warunki zwrotu zaliczki.

 1. Gość ma prawo do rezygnacji z pobytu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 2-7.

 2. Zgłoszenie rezygnacji dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

 3. Niezależnie od terminu rezygnacji z pobytu, w każdym przypadku Gość ponosi opłatę manipulacyjną w kwocie 50,00 PLN (pięćdziesięciu złotych 00/100).

 4. W razie rezygnacji z pobytu nie później niż na 31 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu, OW Cynamon zwraca pobrane należności w całości, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji, po potrąceniu opłaty, o której mowa w ust. 3.

 5. W razie rezygnacji z pobytu w terminie od 30 do 19 dni przed rozpoczęciem pobytu, OW Cynamon zwraca pobrane należności w wysokości przekraczającej 50% uiszczonej zaliczki, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji, po potrąceniu opłaty, o której mowa w ust. 3. Pozostała kwota zaliczki przepada na rzecz Ośrodka i nie podlega zwrotowi.

 6. W razie rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 19 dni przed rozpoczęciem pobytu uiszczona zaliczka przepada na rzecz Ośrodka i nie podlega zwrotowi. OW Cynamon zwraca pozostałe pobrane należności, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji, po potrąceniu opłaty, o której mowa w ust. 3.

 7. Gość wyraża zgodę na potrącenia, o których mowa w ust. 3-6.


VI.  Warunki pobytu

 1. Rozpoczęcie pobytu następuje z chwilą zameldowania Gościa w recepcji OW Cynamon.

 2. Pracownik OW Cynamon prezentuje Gościowi wynajęty domek, pokój z aneksem kuchennym lub pokój w motelu w celu sprawdzenia zgodności jego stanu i wyposażenia z przedstawioną ofertą.

 3. Zmiana domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu bez dodatkowych opłat możliwa jest przed zameldowaniem Gościa pod warunkiem dostępności innych miejsc noclegowych. Zmiana miejsca noclegowego po zakwaterowaniu z przyczyn niezależnych od Ośrodka podlega opłacie dodatkowej określonej w cenniku.

 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest dokonanie płatności zgodnie z regulaminem i cennikiem oraz okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem

 5. Ośrodek świadczy usługi o standardzie zgodnym ze złożoną ofertą. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenie ich w recepcji, pod rygorem utraty uprawnień do dochodzenia rekompensaty.

 6. Z chwilą zameldowania, na Gościa przechodzi ryzyko zniszczenia domku, pokoju z aneksem kuchennym, pokoju w motelu lub utraty jego wyposażenia.

 7. Brama wjazdowa otwierana jest w godzinach 6:00-23:00. Otwarcie bramy o innej porze wymaga uprzedniego zgłoszenia w recepcji OW Cynamon.

 8. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23:00 do godziny 07:00 dnia następnego, z wyłączeniem wydarzeń okolicznościowych organizowanych przez Ośrodek.

 9. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. OW Cynamon może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 10. Zabrania się w stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokojów. W domkach, pokojach z aneksami kuchennymi lub pokojach w motelu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 11. Zakazuje się prowadzenia na terenie ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 12. Pobyt zwierząt możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu z OW Cynamon na warunkach określonych w regulaminie.

 13. Każdorazowo opuszczając domek, apartament lub pokój, Gość powinien wyłączyć prąd, zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.

 14. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach lub pokojach w ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 15. OW Cynamon może odmówić przyjęcia gościa po godzinie 22:00, jeżeli pora przyjazdu nie została wcześnie uzgodniona.

 16. Pokoje w motelu w OW Cynamon nie są przeznaczone do przygotowania posiłków. Przyrządzanie posiłków jest dozwolone w miejscach do tego wskazanych przez OW Cynamon.

 17. Obiekt OW.Cynamon nie przyjmuje sprzętów sportu wodnego typu łódki, skutery wodne i inne oraz przyczep campingowych i kamperów. Przetrzymywania na terenie OW Cynamon sprzętów lub urządzeń zakazanych w regulaminie będzie podlegało opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.


VII.  Prawa i obowiązki gościa

 1. Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez OW CYNAMON zgodnie z ofertą i cennikiem.

 2. Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji OW CYNAMON wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.

 3. Gość jest obowiązany do stosowania się do wskazówek i zaleceń obsługi Ośrodka, które umożliwią realizację pobytu.

 4. Gość jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia we wszystkich obiektach OW Cynamon pozna wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi do tego celu. Zakaz obejmuje wszystkie produkty nikotynowe.

 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ustalonej przez OW CYNAMON doby hotelowej.

 6. Gość ma prawo do korzystania z miejsca postojowego, którym dysponuje OW CYNAMON po uiszczeniu opłaty w stawce określonej w cenniku.

 7. Dla danego obiektu noclegowego przysługuje jedno miejsce postojowe.

 8. Gość zobowiązany jest opuścić miejsce postojowe OW CYNAMON bezzwłocznie po zakończeniu pobytu tj. do godz. 10:00.

 9. W razie korzystania z większej niż określona w ust. 5-6 liczby miejsc postojowych lub przez czas dłuższy niż wskazany w ust. 7 Gość ponosi opłaty dodatkowe określone w cenniku.

 10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 12. Gość jest zobowiązany do zgłoszenia w recepcji wszystkich odwiedzających go osób, niebędących Gośćmi OW Cynamon. Osoby odwiedzające powinny posiadać i okazać na wezwanie pracowników OW Cynamon dowód tożsamości oraz opuścić Ośrodek najpóźniej do godziny 22:00 oraz na każde wezwanie pracownika OW Cynamon.

 13. Odwiedzający nie są uprawnieni do korzystania z miejsc postojowych OW Cynamon przeznaczonych dla Gości.

 14. Gość jest zobowiązany dopełnić obowiązków wymeldowania określonych regulaminem.

 15. Gość jest zobowiązany do zameldowanie wszystkich osób przebywających w domku lub pokoju.

 16. W domku kempingowym mogą przebywać maksymalnie 4 osoby. Dodatkowe osoby tj. powyżej 3 roku życia ponoszą opłatę noclegową w wysokości 45 zł za dobę.

 17. W domku kempingowym mogą przebywać maksymalnie 2 dodatkowe osoby.

 18. W razie stwierdzenia korzystania z domku większej ilości osób niż liczba dozwolona określona w ust. 15-17 Gość ponosi opłatę dodatkową w wysokości 300 zł.


VIII.  Reklamacje i odpowiedzialność ośrodka

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Wszelkie reklamacje przyjmowane są w recepcji.

 3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 4. Zgłoszenie reklamacji nie ma wpływu na termin pobytu lub wysokość opłat.

 5. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie, a o sposobie i rozwiązania Gość składający reklamacje zostanie niezwłocznie poinformowany.

 6. OW Cynamon ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 7. Gość powinien zawiadomić OW Cynamon o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 8. OW Cynamon odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.

 9. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu, czy poza terenem Ośrodka.

 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 12. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.


IX.  Zakończenie pobytu

 1. Gość zobowiązany jest zgłosić się w recepcji ośrodka w dniu zakończenia pobytu najpóźniej do chwili zakończenia doby hotelowej.

 2. Podczas wymeldowania pracownik OW Cynamon w obecności Gościa dokona oględzin stanu domku, apartamentu, pokoju, jego wyposażenia oraz sprawdzenia czystości.

 3. Odmowa udziału w oględzinach nie zwalnia gościa z odpowiedzialności za ujawnione szkody.

 4. W razie konieczności prowadzenia prac remontowych w związku ze stwierdzonymi zniszczeniami Gość może zostać obciążony kosztami wynajmu za okres wyłączenia apartamentu z użytku, zgodnie z obowiązującą w tym okresie stawką wynikającą z cennika.

 5. Gość jest zobowiązany do osobistego zdania kluczy najpóźniej w chwili zakończenie doby hotelowej.

 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający apartament powinien każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć prąd, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

 7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.

 8. W razie naruszenia przez gościa w sposób rażący, uporczywy lub zagrażający zdrowiu, życiu lub mieniu innych Gości ustanowionego porządku lub prawa OW Cynamon ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z tym Gościem z zachowaniem prawa do należnego wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu Gościa do zachowania zgodnego z porządkiem lub prawem.

 9. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.


X.  Zwrot kaucji

 1. Kaucja zwrotna, o której mowa w pkt. IV ust. 6 podlega zwrotowi bezzwłocznie po zakończeniu pobytu, po uprzednim stwierdzeniu braku szkód i uregulowaniu całości należnych OW Cynamon opłat.

 2. OW Cynamon jest uprawniony do potrącenia lub zatrzymania z kaucji zwrotnej w wysokości wynikającej z cennika lub wysokości rzeczywistej szkody w razie stwierdzenia w szczególności:

  a) uszkodzenia wyposażenia domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu, w  tym w szczególności mebli, urządzeń sanitarnych, niekompletności w wyposażeniu naczyń kuchennych, sztućców, pościeli itp.

  b) nieopuszczenia domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu do zakończenia doby hotelowej ostatniego dnia pobytu,

  c) woni dymu tytoniowego w domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu,

  d) nieporządku w domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu, w szczególności nieopróżnienia lodówki, pojemników na śmieci, pozostawienia brudnych naczyń,

  e) pobytu osób nocujących, za które nie została wniesiona opłata.

 3. Gość wyraża zgodę na potrącenie z kaucji należności przysługujących OW Cynamon.Opłaty dodatkowe wskazane w cenniku, w razie wątpliwości mają charakter kar umownych.

 4. Ośrodkowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.


XI.  Pobyt zwierząt

 1. Pobyt zwierząt możliwy jest wyłącznie w części kampingowej ośrodka, za dodatkową opłatą określoną cennikiem.

 2. Zwierzęta muszą posiadać aktualną kartę szczepień.

 3. Zwierzęta należy trzymać na uwięzi i w kagańcu.

 4. Gość jest zobowiązany do zachowania czystości po swoim zwierzęciu.

 5. Pobyt zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innych gości oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.


XII.  Postanowienia końcowe

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) przez Bewako Szczecin Polska z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w OW CYNAMON, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt, w szczególności do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych OW CYNAMON. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania (zasady RODO).

 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest BEWAKO SZCZECIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Batorego 3/2, 70-207 Szczecin, NIP 8521930846, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000200493.
  Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług związanych z pobytem gości na terenie ośrodka, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Dane osobowe zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby BEWAKO SZCZECIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Batorego 3/2, 70-207 Szczecin, NIP 8521930846, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000200493.

[meta_title] => Regulamin - Cynamon Dziwnów [meta_keywords] => [meta_desc] => [baner] => [active] => 1 [id_add] => [id_mod] => [date_add] => 2021-01-26 13:41:57 [date_mod] => 2023-03-07 12:48:48 [views] => [show_menu] => 0 [show_footer] => 1 [stopka] => 0 [page_layout] => default [priorytet] => 2 [print] => [locked] => 0 [hidden] => 0 [translation] => [easy_undo] => 0 [marketing_tags] => [require_login] => 0 [name_full] => [seo_title] => Regulamin - Cynamon Dziwnów [seo_description] => Regulamin. Ogólne warunki pobytu Ośrodek wypoczynkowy Cynamon. [seo_keywords] => [seo_canonical] => [seo_alternate] => [robots_noindex] => 0 [params] => [original_name] => Regulamin [catname] => Cynamon [cat_require_login] => 0 [id_websites] => 644 [link_alias] => regulamin [plugin_ident] => DynamicPage [__type] => pages [meta_description] => Regulamin. Ogólne warunki pobytu Ośrodek wypoczynkowy Cynamon. [baners] => Array ( [0] => Array ( [id] => 237663 [file] => banery/Ogolne/trawy-na-wydmach.jpg [opis] => [url] => [opis_lang] => ) ) ) 1

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Cynamon


I.  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Cynamon przy ul. Kaprala Koniecznego 8 w Dziwnowie i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości OW Cynamon oraz osoby odwiedzające.

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji OW Cynamon, a także na stronie internetowej pod adresem: https://cynamondziwnow.pl/regulamin/

 4. Organizatorem Ośrodka Wypoczynkowego Cynamon przy ul. Kaprala Koniecznego 8 w Dziwnowie jest BEWAKO SZCZECIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy Placu Batorego 3/2, 70-207 Szczecin, NIP 8521930846, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000200493.

II.  Słownik pojęć

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  a) Regulaminie - niniejszy regulamin, w treści obowiązującej w chwili zawarcia umowy o świadczenie usług przez OW Cynamon;

  b) Ośrodku lub OW Cynamon - należy przez to rozumieć Ośrodek Wypoczynkowy Cynamon przy ul. Kaprala Koniecznego 8 w Dziwnowie prowadzony przez BEWAKO SZCZECIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie wynajmującym, na pobyt krótkotrwały pokoje i domki gościnne;

  c) Gościu - należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z usług Ośrodka będącą najemcą lub podnajemcą pokoi lub domków oferowanych przez Ośrodek;

  d) Odwiedzającym - należy przez to rozumieć osoby trzecie nie będące stroną umowy z OW Cynamon, niezameldowane i przebywające krótkotrwale na terenie Ośrodka pod opieką Gościa;

  e) Cenniku - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 Regulaminu obowiązujący w chwili zawarcia umowy;

  f) Sezonie letnim - należy przez to rozumieć okres od 20 czerwca do 1 września każdego roku.


III.  Doba i rezerwacja pobytu

 1. Pokoje w motelu, pokoje z aneksami kuchennymi oraz domki wynajmowane są na doby hotelowe.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego w sezonie letnim, oraz od godziny 13:00 do godziny 10:00 dnia następnego poza sezonem letnim.

 3. Gość może zwrócić się do OW Cynamon o przedłużenie doby hotelowej. Przedłużenie doby hotelowej jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 4. OW Cynamon może odmówić przedłużenia doby hotelowej ze względu na obłożenie ośrodka.

 5. W razie niewymeldowania się Gościa najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu, OW Cynamon naliczy opłatę za kolejną dobę pobytu zgodnie z obowiązującym w tym dniu cennikiem.

 6. Zgłoszenie pobytu w OW Cynamon wymaga dokonania rezerwacji i wpłacenia zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.

 7. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel.: 516 454 068, drogą elektroniczną za pośrednictwem panelu rezerwacyjnego na stronie internetowej, adresu e-mail: recepcja@cynamon.pl lub osobiście w recepcji OW Cynamon przy ul. Kaprala Koniecznego 8 w Dziwnowie.

 8. Rezerwacja zgłaszana telefonicznie wymaga ustnego, a zgłaszana drogą elektroniczną lub osobiście, pisemnego potwierdzenia przez pracownika Ośrodka.

 9. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją regulaminu.

 10. Niewpłacenie zaliczki, o której mowa w ust. 6 jest równoznaczne z wygaśnięciem rezerwacji bez uprzedniego poinformowania Gościa o jej anulacji.

 11. W razie niezgłoszenia się Gościa w recepcji OW Cynamon o godzinie 18:00 w dniu rozpoczęcia pobytu rezerwacja wygasa. Rezerwacja potwierdzona przedpłatą zachowuje swoją ważność do rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej do godz. 10:00.


IV.  Warunki płatności

 1. Opłaty za usługi świadczone przez Ośrodek powinny być realizowane w recepcji Ośrodka lub na wskazany rachunek bankowy zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

 2. Ceny usług dla gości są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 3. Gość uiszcza, pozostałą po wpłacie zaliczki należność za cały pobyt najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu w recepcji OW Cynamon. W razie dokonania płatności przelewem bankowym Gość obowiązany jest okazać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu dowodu wpłaty całej pozostałej należności.

 4. W przypadku braku wpłat w terminie należności określonych w pkt. IV ust. 1, 6 lub pkt. III ust. 6, w pełnej wysokości, OW Cynamon zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.

 5. Gość zobowiązany jest także do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu, w wysokości wynikającej z odrębnie obowiązujących przepisów i stawki ustalonej przez Urząd Gminy Dziwnów.

 6. Poza należnościami za usługi, OW Cynamon pobiera kaucję zwrotną w wysokości określonej cennikiem. Kaucja podlega zwrotowi po wymeldowaniu i rozliczeniu Gościa. Dodatkowe należności wynikające z pobytu takiej jak: wymiana pościeli, miejsce parkingowe, zgubienie kluczy, pobyt odwiedzających, kary umowne itp., Gość reguluje najpóźniej w dniu zakończenia pobytu według stawek wynikających z cennika.

 7. Gość nie może przekazywać domku, apartamentu, ani pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.


V.  Rezygnacja z pobytu. Warunki zwrotu zaliczki.

 1. Gość ma prawo do rezygnacji z pobytu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 2-7.

 2. Zgłoszenie rezygnacji dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

 3. Niezależnie od terminu rezygnacji z pobytu, w każdym przypadku Gość ponosi opłatę manipulacyjną w kwocie 50,00 PLN (pięćdziesięciu złotych 00/100).

 4. W razie rezygnacji z pobytu nie później niż na 31 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu, OW Cynamon zwraca pobrane należności w całości, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji, po potrąceniu opłaty, o której mowa w ust. 3.

 5. W razie rezygnacji z pobytu w terminie od 30 do 19 dni przed rozpoczęciem pobytu, OW Cynamon zwraca pobrane należności w wysokości przekraczającej 50% uiszczonej zaliczki, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji, po potrąceniu opłaty, o której mowa w ust. 3. Pozostała kwota zaliczki przepada na rzecz Ośrodka i nie podlega zwrotowi.

 6. W razie rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 19 dni przed rozpoczęciem pobytu uiszczona zaliczka przepada na rzecz Ośrodka i nie podlega zwrotowi. OW Cynamon zwraca pozostałe pobrane należności, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji, po potrąceniu opłaty, o której mowa w ust. 3.

 7. Gość wyraża zgodę na potrącenia, o których mowa w ust. 3-6.


VI.  Warunki pobytu

 1. Rozpoczęcie pobytu następuje z chwilą zameldowania Gościa w recepcji OW Cynamon.

 2. Pracownik OW Cynamon prezentuje Gościowi wynajęty domek, pokój z aneksem kuchennym lub pokój w motelu w celu sprawdzenia zgodności jego stanu i wyposażenia z przedstawioną ofertą.

 3. Zmiana domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu bez dodatkowych opłat możliwa jest przed zameldowaniem Gościa pod warunkiem dostępności innych miejsc noclegowych. Zmiana miejsca noclegowego po zakwaterowaniu z przyczyn niezależnych od Ośrodka podlega opłacie dodatkowej określonej w cenniku.

 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest dokonanie płatności zgodnie z regulaminem i cennikiem oraz okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem

 5. Ośrodek świadczy usługi o standardzie zgodnym ze złożoną ofertą. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenie ich w recepcji, pod rygorem utraty uprawnień do dochodzenia rekompensaty.

 6. Z chwilą zameldowania, na Gościa przechodzi ryzyko zniszczenia domku, pokoju z aneksem kuchennym, pokoju w motelu lub utraty jego wyposażenia.

 7. Brama wjazdowa otwierana jest w godzinach 6:00-23:00. Otwarcie bramy o innej porze wymaga uprzedniego zgłoszenia w recepcji OW Cynamon.

 8. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23:00 do godziny 07:00 dnia następnego, z wyłączeniem wydarzeń okolicznościowych organizowanych przez Ośrodek.

 9. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. OW Cynamon może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 10. Zabrania się w stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokojów. W domkach, pokojach z aneksami kuchennymi lub pokojach w motelu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 11. Zakazuje się prowadzenia na terenie ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 12. Pobyt zwierząt możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu z OW Cynamon na warunkach określonych w regulaminie.

 13. Każdorazowo opuszczając domek, apartament lub pokój, Gość powinien wyłączyć prąd, zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.

 14. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach lub pokojach w ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 15. OW Cynamon może odmówić przyjęcia gościa po godzinie 22:00, jeżeli pora przyjazdu nie została wcześnie uzgodniona.

 16. Pokoje w motelu w OW Cynamon nie są przeznaczone do przygotowania posiłków. Przyrządzanie posiłków jest dozwolone w miejscach do tego wskazanych przez OW Cynamon.

 17. Obiekt OW.Cynamon nie przyjmuje sprzętów sportu wodnego typu łódki, skutery wodne i inne oraz przyczep campingowych i kamperów. Przetrzymywania na terenie OW Cynamon sprzętów lub urządzeń zakazanych w regulaminie będzie podlegało opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.


VII.  Prawa i obowiązki gościa

 1. Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez OW CYNAMON zgodnie z ofertą i cennikiem.

 2. Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji OW CYNAMON wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.

 3. Gość jest obowiązany do stosowania się do wskazówek i zaleceń obsługi Ośrodka, które umożliwią realizację pobytu.

 4. Gość jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia we wszystkich obiektach OW Cynamon pozna wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi do tego celu. Zakaz obejmuje wszystkie produkty nikotynowe.

 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ustalonej przez OW CYNAMON doby hotelowej.

 6. Gość ma prawo do korzystania z miejsca postojowego, którym dysponuje OW CYNAMON po uiszczeniu opłaty w stawce określonej w cenniku.

 7. Dla danego obiektu noclegowego przysługuje jedno miejsce postojowe.

 8. Gość zobowiązany jest opuścić miejsce postojowe OW CYNAMON bezzwłocznie po zakończeniu pobytu tj. do godz. 10:00.

 9. W razie korzystania z większej niż określona w ust. 5-6 liczby miejsc postojowych lub przez czas dłuższy niż wskazany w ust. 7 Gość ponosi opłaty dodatkowe określone w cenniku.

 10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 12. Gość jest zobowiązany do zgłoszenia w recepcji wszystkich odwiedzających go osób, niebędących Gośćmi OW Cynamon. Osoby odwiedzające powinny posiadać i okazać na wezwanie pracowników OW Cynamon dowód tożsamości oraz opuścić Ośrodek najpóźniej do godziny 22:00 oraz na każde wezwanie pracownika OW Cynamon.

 13. Odwiedzający nie są uprawnieni do korzystania z miejsc postojowych OW Cynamon przeznaczonych dla Gości.

 14. Gość jest zobowiązany dopełnić obowiązków wymeldowania określonych regulaminem.

 15. Gość jest zobowiązany do zameldowanie wszystkich osób przebywających w domku lub pokoju.

 16. W domku kempingowym mogą przebywać maksymalnie 4 osoby. Dodatkowe osoby tj. powyżej 3 roku życia ponoszą opłatę noclegową w wysokości 45 zł za dobę.

 17. W domku kempingowym mogą przebywać maksymalnie 2 dodatkowe osoby.

 18. W razie stwierdzenia korzystania z domku większej ilości osób niż liczba dozwolona określona w ust. 15-17 Gość ponosi opłatę dodatkową w wysokości 300 zł.


VIII.  Reklamacje i odpowiedzialność ośrodka

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Wszelkie reklamacje przyjmowane są w recepcji.

 3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 4. Zgłoszenie reklamacji nie ma wpływu na termin pobytu lub wysokość opłat.

 5. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie, a o sposobie i rozwiązania Gość składający reklamacje zostanie niezwłocznie poinformowany.

 6. OW Cynamon ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 7. Gość powinien zawiadomić OW Cynamon o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 8. OW Cynamon odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.

 9. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu, czy poza terenem Ośrodka.

 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 12. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.


IX.  Zakończenie pobytu

 1. Gość zobowiązany jest zgłosić się w recepcji ośrodka w dniu zakończenia pobytu najpóźniej do chwili zakończenia doby hotelowej.

 2. Podczas wymeldowania pracownik OW Cynamon w obecności Gościa dokona oględzin stanu domku, apartamentu, pokoju, jego wyposażenia oraz sprawdzenia czystości.

 3. Odmowa udziału w oględzinach nie zwalnia gościa z odpowiedzialności za ujawnione szkody.

 4. W razie konieczności prowadzenia prac remontowych w związku ze stwierdzonymi zniszczeniami Gość może zostać obciążony kosztami wynajmu za okres wyłączenia apartamentu z użytku, zgodnie z obowiązującą w tym okresie stawką wynikającą z cennika.

 5. Gość jest zobowiązany do osobistego zdania kluczy najpóźniej w chwili zakończenie doby hotelowej.

 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający apartament powinien każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć prąd, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

 7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.

 8. W razie naruszenia przez gościa w sposób rażący, uporczywy lub zagrażający zdrowiu, życiu lub mieniu innych Gości ustanowionego porządku lub prawa OW Cynamon ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z tym Gościem z zachowaniem prawa do należnego wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu Gościa do zachowania zgodnego z porządkiem lub prawem.

 9. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.


X.  Zwrot kaucji

 1. Kaucja zwrotna, o której mowa w pkt. IV ust. 6 podlega zwrotowi bezzwłocznie po zakończeniu pobytu, po uprzednim stwierdzeniu braku szkód i uregulowaniu całości należnych OW Cynamon opłat.

 2. OW Cynamon jest uprawniony do potrącenia lub zatrzymania z kaucji zwrotnej w wysokości wynikającej z cennika lub wysokości rzeczywistej szkody w razie stwierdzenia w szczególności:

  a) uszkodzenia wyposażenia domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu, w  tym w szczególności mebli, urządzeń sanitarnych, niekompletności w wyposażeniu naczyń kuchennych, sztućców, pościeli itp.

  b) nieopuszczenia domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu do zakończenia doby hotelowej ostatniego dnia pobytu,

  c) woni dymu tytoniowego w domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu,

  d) nieporządku w domku, pokoju z aneksem kuchennym lub pokoju w motelu, w szczególności nieopróżnienia lodówki, pojemników na śmieci, pozostawienia brudnych naczyń,

  e) pobytu osób nocujących, za które nie została wniesiona opłata.

 3. Gość wyraża zgodę na potrącenie z kaucji należności przysługujących OW Cynamon.Opłaty dodatkowe wskazane w cenniku, w razie wątpliwości mają charakter kar umownych.

 4. Ośrodkowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.


XI.  Pobyt zwierząt

 1. Pobyt zwierząt możliwy jest wyłącznie w części kampingowej ośrodka, za dodatkową opłatą określoną cennikiem.

 2. Zwierzęta muszą posiadać aktualną kartę szczepień.

 3. Zwierzęta należy trzymać na uwięzi i w kagańcu.

 4. Gość jest zobowiązany do zachowania czystości po swoim zwierzęciu.

 5. Pobyt zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innych gości oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.


XII.  Postanowienia końcowe

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) przez Bewako Szczecin Polska z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w OW CYNAMON, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt, w szczególności do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych OW CYNAMON. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania (zasady RODO).

 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest BEWAKO SZCZECIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Batorego 3/2, 70-207 Szczecin, NIP 8521930846, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000200493.
  Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług związanych z pobytem gości na terenie ośrodka, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Dane osobowe zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby BEWAKO SZCZECIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Batorego 3/2, 70-207 Szczecin, NIP 8521930846, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000200493.